Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu www.michaelabirkusova.sk


Názov spoločnosti: Seraphinea, s.r.o.
Ulica a číslo: Litovelská 670/27
Mesto a PSČ: 02401 Kysucké Nové Mesto
Štát: Slovensko
IČO: 51112566
DIČ: 2120592595


Zodpovedná osoba a kontakt 
Ing. Norbert Bomba
Pracovná doba: 8.00h – 16:30h

1) O registrácii
“Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme “www.michaelabirkusova.sk” a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.
Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetovej webstránky firmy “www.michaelabirkusova.sk”.
Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: “info@michaelabirkusova.sk”, alebo na uvedenej pevnej adrese. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.


2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi
zoznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania. Storno objednávky Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom, prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. 

 

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami, ak nejde o služby:

Osobný odber
Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať “pracovný čas”, mimo túto dobu po dohode. Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou DPD. Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,59 euro. Cena prepravy zahŕňa možnosť večerného doručenia (voliteľne) a telefonické kontaktovanie zákazníka, pre prípadnú zmenu doby či miesta doručenia. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou – Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 3,50 euro. Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ  nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 4,99 kg. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí! POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. 


4) Záruka (v prípade tovaru) 

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy. 


Záruka (v prípade služieb)
Služby sú poskytované po vzájomnej dohode s klientom tak, ako sa dohodne klient s poskytovateľom služby. Služba musí byť vždy vopred jasne popísaná a dohodnutá, klientom schválená. Služby poskytované cez webstránku www.michaelabirkusova.sk: 


1. Stravovanie na mieru á 129e
– vstupný dotazník a konzultácia
– analýza návykov a stravovania
– stravovací plán na mieru

– výstupná konzultácia


2. Individuálna konzultácia á 50e
– vstupný dotazník a konzultácia
– individuálne poradenstvo, odporúčania
– dĺžka konzultácie cca 90min


3. Stravovanie na mieru VIP á 199e
— vstupný dotazník a konzultácia
– analýza návykov a stravovania
– krvný test na mastné kyseliny
– stravovací plán na mieru
– výstupná konzultácia
– interpretácia krvného testu na mastné kyseliny


V prípade, že klient požaduje inú, vyšpecifikovanú službu a dohodne sa vopred s poskytovateľom na presnom znení a popise služby a odsúhlasia si vopred cenu, je klient povinný takúto službu vytvorenú “na mieru” prijať a uhradiť bez námietok. 


5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie
V prípade, že tovar alebo služba pri prevzatí kupujúcim klientom nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Na tovar a služby poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.


6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod). Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv: na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii. 

 

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú. Ako postupovať pri vrátení tovaru: 

• Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
• Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom. 

 

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

 

8) Spôsoby úhrady
Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy. 

-platba dopredu – pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar a služby budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet.

 

9) Bezpečnosť
Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, alebo služba, ktoré ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru a služieb z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.


11) Reklamačný poriadok
Výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. Ako postupovať Pri reklamácii tovarov 

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: 

Zašlite výrobok na adresu – “kontaktná adresa”. Preprava je hradená stranou kupujúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. 

Pri reklamácii služby Napíšte emailom reklamáciu na službu, kde presne vyšpecifikujete, čo konkrétne z danej služby chcete reklamovať a tiež dôvod reklamácie. Opíšte všetko čo najdôkladnejšie, aby bola reklamácia zdôvodnená a mohli sme ju prijať ako adekvátnu a jasnú. Reklamácie typu “jedol som podľa Vašich doporučení a neschudol som” nie sú uplatniteľné, pretože nie je možné jasne dokázať, že sa klient stravoval presne podľa doporučení a stravovacieho plánu. Za poskytnutú službu v prípade služby “Stravovací plán na mieru” sa rozumie odovzdanie kompletného materiálu s návodom a vysvetlením úpravy stravovania klientovi emailom a telefonicky. 


12) Špeciálne upozornenie
Všetky výrobky a služby dodávané firmou “www.michaelabirkusova.sk” sú ručne vyrábané z antialergických materiálov. Na výrobu je použitý medený drôt galvanizovaný a postriebrený. V prípade, že máte alergiu na niektorú zložku použitého materiálu, upozornite o tom vopred v objednávke a firma “www.michaelabirkusova.sk” je schopná dodať Vám produkt v kvalite chirurgickej ocele, ktorá je absolútne nealergizujúca. Vzhľadom k tomu, že všetky výrobky a služby ponúkané webstránkou “www.michaelabirkusova.sk” sú vyrábané na mieru každému klientovi. Výrobca nezodpovedá za výrobky a služby, ktoré boli použité nesprávnym spôsobom a nepreberá zodpovednosť za kvalitu výrobkov a služieb pri nesplnení tejto podmienky. Všetky výrobky a služby predávané firmou “www.michaelabirkusova.sk” podliehajú autorským právam, nesmú byť kopírované a ani predávané treťou stranou, ak sa tak predtým predstavitelia firmy “www.michaelabirkusova.sk” s prípadným predajcom nedohodli a nespísali o tom zmluvu o spolupráci. 

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

 Váš eshop “www.michaelabirkusova.sk”.


Obchodné podmienky sú platné od 01/2021 do odvolania.


Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné
obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Recepty pre vás

Chceli by ste ukážku racionálnej stravy prospešnej pre vaše trávenie?

Vymením za váš e-mail, kde dostanete zopár chutných receptov na jedlá z mojej kuchyne, ktoré obohatia váš jedálniček a podporia prirodzený mikrobióm a imunitu.

Zadajte svoj e-mail, odošlite…

A do sekundy môžete zapínať sporák.